به سیستم مدیریت دیتابیس گروپ خون خوش آمدید

برای جستجوی خون به شماره ذیل به تماس شوید:

محترم اسدالله حبیبی

شماره تماس:0784271546

ضرورت برای خون

در شرایط جنگ و خانمانسوز کشورمان، نیاز جدی به اهدای خون می باشد. شما با ثبت نام درین دیتابیس میتوانید در زمینه احیای زندگی هموطنان تان سهیم شوید

چگونه میتوانید کمک کنید؟

شما میتوانید بصورت رایگان خود را درین دیتابیس ثبت نام نمایید که در حالت ضرورت میتوانید با اشخاص دیگری که خود را ثبت نموده اند تماس گرفته و خون مورد نیاز خویش را پیدا نمایید، همچنان در صورت نیاز اشخاص دیگر نیز با شما به تماس شده و درخواست خون مینمایند.

بعضی از کسانی که قبلا ثبت نام نموده اند:

علیم خان سعید

جنس مرد

گروپ خون O+

اسدالله عثمانی

جنس مرد

گروپ خون AB+

عبدالحق

جنس مرد

گروپ خون A+

عبدالواحد هاشمی

جنس مرد

گروپ خون O+

محمد سالم

جنس مرد

گروپ خون A+

فضل الرحمن فرهمند

جنس مرد

گروپ خون A+