به سیستم مدیریت دیتابیس گروپ خون خوش آمدید

برای جستجوی خون به شماره ذیل به تماس شوید:

محترم محمد ناصر نورزی

شماره تماس:0788115321

ضرورت برای خون

شما با ثبت نام درین دیتابیس میتوانید در زمینه احیای زندگی هموطنان تان سهیم شوید

چگونه میتوانید کمک کنید؟

شما میتوانید بصورت رایگان خود را درین دیتابیس ثبت نام نمایید که در حالت ضرورت میتوانید با اشخاص دیگری که خود را ثبت نموده اند تماس گرفته و خون مورد نیاز خویش را پیدا نمایید، همچنان در صورت نیاز اشخاص دیگر نیز با شما به تماس شده و درخواست خون مینمایند.

بعضی از کسانی که قبلا ثبت نام نموده اند:

عبدالکریم ناصری

جنس مرد

گروپ خون B+

عبادالله

جنس مرد

گروپ خون O+

عرفان الله

جنس مرد

گروپ خون O-

سعیدالرحمن حمیدی

جنس مرد

گروپ خون A+

جواد امیری

جنس مرد

گروپ خون AB+

محمد صدیق حمید

جنس مرد

گروپ خون B+