ما کیستیم؟

مجموعه ای از جوانان متدین و با احسـاس ملی، که به منظور کســـــب رضای الهی از طریق ارایه خدمات مادی و معنوی و ترویج روحیه کار رضــــاکارانه در میان هموطنان عزیز خویش فعالیت خیریه انجام میدهیم